<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1953/54 >>>

    Naukę w roku szkolnym 1953/54 rozpoczęto w budynku przy ul. Cystersów 13, natomiast w październiku na skutek zarządzenia władz oświatowych przy Prezydium M.R.N. przeniesiono Szkołę nr 23 do gmachu przy ul. Opackiej 7. Do roku 1951 mieściła się tu Szkoła nr 24, aż do chwili jej rozwiązania i połączenia ze Szkołą nr 23. Szkoła nr 23 rozpoczęła pracę w starej części budynku szkolnego, gdyż nową zajmował Internat Liceum Pedagogicznego.

Kierownikiem szkoły była nadal kol. Bochenek Władysława. Grono Nauczycielskie stanowili kol.kol. Gandecka Maria, Omieczyńska Maria, Jarecka Stanisława, Jaskulska Wiktoria, Majorkiewicz Stefania, Tatomir Seweryna, Miłczarek Honorata, Rajkowska Anastazja, Bielińska Maria, Wardzyńska Lucyna, Szymańska Bronisława.

Rok szkolny rozpoczęto uroczyście Konferencją Sierpniową, która dała nam szereg cennych wskazówek, zwłaszcza w dziedzinie upolitycznienia lekcji i kształtowania naukowego poglądu na świat. Wszystkie zamierzenia szkoły realizowane były według planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Plan obejmował:

 • organizację pracy w szkole,
 • doskonalenie metod nauczania,
 • pogłębianie znajomości programów,
 • wychowanie w ludowym patriotyzmie i internacjonalizmie,
 • kształcenie naukowego poglądu na świat i kształcenie politechniczne,
 • rocznice i uroczystości szkolne,
 • pogłębianie wiadomości o ZSRR,
 • czytelnictwo,
 • wychowanie estetyczne i fizyczne.
 • organizacje szkolne.
Pracę rozdzielono pomiędzy poszczególnych członków Rady Pedagogicznej. Grono Nauczycielskie pogłębiało swoje kwalifikacje przez wspólne hospitowanie lekcji, czytanie dzieł pedagogicznych, wspólne przygotowanie się do lekcji. Wychowawcy pracowali według planu ułożonego wspólnie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, bibliotekarzem i rodzicami. W celu współdziałania domu ze szkołą wprowadzono we wszystkich klasach dzienniczki ucznia.

Odznaka harcerska: 'czuwajka' Organizacja Harcerska kierowana przez kol. Jaskulską była najbardziej masową organizacją w szkole. Wychowawcy klas roztaczali opiekę nad harcerzami, uczęszczali na zbiórki i starali się urozmaicić pracę w OH. Dzieci nosiły czerwone chusty. Klasy stanowiły zastępy, które były podzielona na ogniwa. Ogniwowi pilnowali porządku i czystości klas, przypominali o noszeniu chust.

Ożywioną działalność przejawiało Szkolne Koło Przyjaźni Związku Radzieckiego. W klasach wygłaszano referaty i przeprowadzano pogadanki z życia ZSRR, wyświetlano filmy, młodzież brała udział w konkursie rosyjskiego czytania organizowanym przez Miejskie Koło Przyjaźni Związku Radzieckiego.

Na terenie szkoły działały kółka zainteresowań: polonistyczne (kol. Tatomir), matematyczne (kol. Bochenek), historyczne (kol. Szymańska), miłośników konstytucji (kol. Jarecka), śpiewu i muzyki (kol. Drążkowski), sportowe (kol. Bełdowicz).

Higienistka szkolna p. Salomowicz Urszula współpracowała z Radą Pedagogiczną w akcji profilaktycznej i sanitarnej szkoły. Czuwała nad absencją dzieci, odwiedzała domy dzieci brudnych i dbała o ich estetyczny wygląd.

Sierotami na terenie szkoły opiekowała się kol. Gandecka Maria, która w ramach pracy społecznej wiele czasu poświęcała na odwiedzanie sierot i wspólnie z kierowniczką szkoły niosła im pomoc zarówno materialną jak i moralną. Dla sierot bezpłatnie wydawane były posiłki na drugie śniadanie w postaci bułki i szklanki mleka, dla innych natomiast za odpłatnością 30 zł miesięcznie.

Biblioteką szkolną opiekowała się kol. Tatomir Seweryna. Biblioteka liczyła 2596 tomów. Mieściła się w auli, która ze względów lokalowych była również pomieszczeniem klasy VIIa. Kol. Tatomir organizowała konkurs czytelniczy. Dzieci sporządzały albumy, projekty okładek, plansze, prowadziły dzienniczki lektur. Ponadto urządzano wieczory dobrego czytania i nawiązano kontakt z Biblioteką Miejską.

Młodzież brała udział w V Igrzyskach Sportowych, zdobywając I miejsce i puchar przechodni na miejskim i wojewódzkim szczeblu, a VI miejsce na Ogólnopolskich Igrzyskach w Krynicy. W Festiwalu Pieśni i Tańca zdobyli II miejsce. Na Igrzyskach Letnich - I miejsce. Brali udział w Wyścigu Pokoju i w jeździe na rowerach.

Starsze klasy wspólnie z rodzicami brały udział w występach Artosu, Teatru Wybrzeże i Łątek. Zwiedzały wystawy w Sopocie na temat: Wielki Proletariat, Oto Ameryka.

W początkach czerwca odbyła się Rada Pedagogiczna poświęcona zagadnieniu egzaminów końcowych, które obejmowały klasy IV - VII. Dzieci z ocenami niedostatecznymi nie były dopuszczone do egzaminów. Egzamin obejmował w klasach IV język polski i matematykę, w klasach starszych dodatkowo historię, a VII także Wiedzę o Konstytucji.

Współżycie Grona Nauczycielskiego ze sobą i z Kierowniczką Szkoły było harmonijne i zgodne. Pomagano sobie nawzajem, zwłaszcza koleżanki młodsze otaczano troskliwa opieką. W ciągu roku urządzano herbatki towarzyskie, wspólnie uczęszczano do teatru i na inne imprezy kulturalne.

ABSOLWENCI

 1. Albecka Marianna
 2. Belchnerowski Roman
 3. Czekała Jan
 4. Dydyna Zdzisław
 5. Dzik Margaryta
 6. Furmański Wiesław
 7. Gajzler Jan
 8. Gawliński Stefan
 9. Górska Wanda
 10. Grubba Urszula
 11. Hebel Władysław
 12. Hesse Elżbieta
 13. Hinz Henryk
 14. Jastrzemski Stanisław
 15. Juńska Teresa
 16. Karpiński Tadeusz
 17. Kasprowicz Elżbieta
 18. Kasprowicz Lucyna
 19. Kray Brygida
 20. Kreft Irena
 21. Malinowska Regina
 22. Mazurowska Janina
 23. Michalski Wiesław
 24. Pacuk Irena
 25. Parszuto Tadeusz
 26. Schmidt Maria
 27. Suchomski Gerard
 28. Szwed Maria
 29. Szweda Edyta
 30. Wawruk Julian
 31. Wenta Kazimierz
 32. Wernerowski Zbigniew
 33. Wojewódka Barbara
 34. Zakrzewski Ryszard
 35. Zieliński Ryszard

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony